پروفایل اساتید: Dr allahbakhsh Javid


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr allahbakhsh Javid

Education:             M.D.
Speciality:      environmental health engineering
Education University:   
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      cavid@shmu.ac.ir


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir