پروفایل اساتید: Mr. Ghasem Hesam


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr. Ghasem Hesam

Education:             M.Sc.
Speciality:      Occupational Health Engineering
Education University:    Hamadan University of Medical Sciences
Academic Status:   M.Sc.
Email Address:      ghasem_hesam@yahoo.com


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir