پروفایل اساتید: Mr Saeed Nazemi


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Saeed Nazemi

Education:             M.Sc.
Speciality:      Environmental Health
Education University:    TUMS
Academic Status:   M.Sc.
Email Address:      nazemi@shmu.ac.ir
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir