پروفایل اساتید: Ali Akbar Roudbari


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Ali Akbar Roudbari

Education:             M.D.
Speciality:      Environemental Health Engineering
Education University:    Tehran University Of Medical Sciences
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      roodbari@shmu.ac.ir


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir