پروفایل اساتید: Ahmad Khosravi


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Ahmad Khosravi

Education:             M.D.
Speciality:      Epidemiology
Education University:    Tehran University of Medical Sciences
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      a.khosravi@shmu.ac.ir


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir