پروفایل اساتید: Dr Mohammad Hassan Emamian


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr Mohammad Hassan Emamian

Education:             M.D.
Speciality:      Epidemiology
Education University:   
Academic Status:   Associate Professor
Email Address:      emamian@shmu.ac.ir


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir