پروفایل اساتید: Ms. Mahsa Fayaz


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Ms. Mahsa Fayaz

Education:             M.Sc.
Speciality:      Biostatistics
Education University:    Isfahan University of Medical Sciences
Academic Status:   M.Sc.
Email Address:      mahsafayaz@yahoo.com


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir