پروفایل اساتید: mohammad hossein Ebrahimi


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
mohammad hossein Ebrahimi

Education:             M.D.
Speciality:     
Education University:    Tehran University of Medical Sciences
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      ebrahimi_mh@hotmail.com


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir