پروفایل اساتید: Ms Mehri Delvarianzadeh


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Ms Mehri Delvarianzadeh

Education:             M.Sc.
Speciality:     
Education University:   
Academic Status:   M.Sc.
Email Address:      Email

نمایش مخفی
Hide
Academic Experiences

Country Year of study University Speciality Degree
B.Sc.
M.Sc.

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir