پروفایل اساتید: Dr Mohamad Amiri


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr Mohamad Amiri

Education:             M.D.
Speciality:     
Education University:   
Academic Status:   Associate Professor
Email Address:      m_amiri_71@yahoo.com


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir