پروفایل اساتید: Dr. Marjan Rashidan


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr. Marjan Rashidan

Education:             M.D.
Speciality:      Bacteriology
Education University:    Shahid Beheshti University of Medical Siences
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      marjan.rashidan@yahoo.com


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir