پروفایل اساتید: Dr. MohammadReza Shakeri


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr. MohammadReza Shakeri

Education:             M.D.
Speciality:      Orthopedics
Education University:    Tehran University of Medical Siences
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      mshakeri7@yahoo.com


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir