پروفایل اساتید: Dr Naghme Ahmadian Kia


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr Naghme Ahmadian Kia

Education:             Ph.D.
Speciality:     
Education University:   
Academic Status:   Associate Professor
Email Address:      ahmadiankia@gmail.com


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir