پروفایل اساتید: Dr. Nasim Borhani


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr. Nasim Borhani

Education:             M.D.
Speciality:      Reproductive Biology
Education University:    Shahid Beheshty University of Medical Sciences
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      nasimborhani1982@gmail.com


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir