پروفایل اساتید: behzad garmabi


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
behzad garmabi

Education:             M.D.
Speciality:      Neuroscience
Education University:    Tehran University of Medical Sciences
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      garmabi@shmu.ac.ir

نمایش مخفی
Hide
Academic Experiences

Country Year of study University Speciality Degree
Iran 1386 University of Guilan Biology B.Sc.
Iran 1389 Tarbiat Modares University Physiology M.Sc.
Iran 2016 Tehran University of Medical Sciences Neuroscience M.D.

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir