پروفایل اساتید: Dr Sakineh Kolahdozan


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr Sakineh Kolahdozan

Education:             M.D.
Speciality:      Obsttric & Gyn.Infertivity
Education University:    Shahid Beheshti University
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      s.kolahdoozan@shmu.ac.ir


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir