پروفایل اساتید:


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Education:             Ph.D.
Speciality:      Medical Physics
Education University:    Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      Email
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir