پروفایل اساتید: Dr Shahrokh Aghayan


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr Shahrokh Aghayan

Education:             M.D.
Speciality:     
Education University:   
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      aghayan@shmu.ac.ir


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir