پروفایل اساتید: Dr Hamid Kalalian Moghaddam


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr Hamid Kalalian Moghaddam

Education:             M.D.
Speciality:      Physiology
Education University:    Tehran University of Medical Sciences
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      h.kalalian@gmail.comنمایش مخفی
Hide
Academic Experiences

Country Year of study University Speciality Degree
Iran 1391 Tehran Physiology M.D.
Iran 1994 Tarbiat Moddares Physiology M.Sc.
Iran 1990 Tehran Biology B.Sc.

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir