پروفایل اساتید: Dr Asghar Shayannia


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr Asghar Shayannia

Education:             M.D.
Speciality:      Medical Genetics
Education University:    TUMS
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      a.shayannia@gmail.com


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir