پروفایل اساتید: Dr Mohammad Hossein Karder


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr Mohammad Hossein Karder

Education:             Specialty
Speciality:     
Education University:   
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      mhkardar@yahoo.com


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir