پروفایل اساتید: Dr Mehdi Khaksari


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr Mehdi Khaksari

Education:             M.D.
Speciality:      physiology
Education University:    Tehran university of medial scincese
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      khaksari417@yahoo.com


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir