پروفایل اساتید: Majid Rahmati


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Majid Rahmati

Education:             M.D.
Speciality:      Medical Biotechnology
Education University:    Tehran University of Medical Scinces
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      rahmatima@shmu.ac.ir

نمایش مخفی
Hide
Academic Experiences

Country Year of study University Speciality Degree
Iran 2011 Isfahan University of Medical Sciences Immunology M.Sc.
Iran 2009 Shiraz University of Medical Sciences Medical Laboratory Sciences B.Sc.

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir