پروفایل اساتید: Ms. Sara Saeednia


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Ms. Sara Saeednia

Education:             M.D.
Speciality:      Anatomy
Education University:    Baqiyatallah University of Medical Siences
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      sarasaeednia@yahoo.com


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir