پروفایل اساتید: Dr Anneh mohammad Gharravi


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr Anneh mohammad Gharravi

Education:             M.D.
Speciality:      Anatomical Sience
Education University:    Ahvaz University of Medical Siences
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      annehgh@yahoo.com


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir