پروفایل اساتید: Ms Maryam Abbasian


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Ms Maryam Abbasian

Education:             M.Sc.
Speciality:      Clinical Biochemistry
Education University:    Tarbiat Modares University
Academic Status:   M.Sc.
Email Address:      abbasianmaryam2232@gmail.com


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir