پروفایل اساتید: Dr Monireh Amerian


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr Monireh Amerian

Education:             Specialty
Speciality:      Nephrology
Education University:    Tehran University of Medical Siences
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      amerian1060@yahoo.com


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir