پروفایل اساتید: Mr Milad Bazghaleh


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Milad Bazghaleh

Education:             M.Sc.
Speciality:      psychiatric nursing
Education University:    theran
Academic Status:   M.Sc.
Email Address:      moz1756_1791@yahoo.com


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir