پروفایل اساتید: Ms Zahra Ashrafi


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Ms Zahra Ashrafi

Education:             M.Sc.
Speciality:      Medical Surgical
Education University:    Tehran University Of Medical Sciences
Academic Status:   M.Sc.
Email Address:      ashrafi@shmu.ac.ir

نمایش مخفی
Hide
Academic Experiences

Country Year of study University Speciality Degree
Iran Tehran University Of Medical Sciences Nursing/Medical surgical M.Sc.
Iran Shahroud university of Medical Science Nursing B.Sc.

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir