پروفایل اساتید: Ms. Mansoureh Kheiri


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Ms. Mansoureh Kheiri

Education:             M.Sc.
Speciality:      Community health
Education University:    Guilan university ogf medical sciences
Academic Status:   M.Sc.
Email Address:      kheiri_2014@shmu.ac.ir

نمایش مخفی
Hide
Academic Experiences

Country Year of study University Speciality Degree
Iran 2014 Gilan university ogf medical sciences nuursing-community health M.Sc.
Iran 2011 Shahid beheshti university of medical sciense nuursing B.Sc.

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir