پروفایل اساتید: Mr Mohammad Reza Khatibi


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Mohammad Reza Khatibi

Education:             M.Sc.
Speciality:      med-surg
Education University:    Tarbiat Modares University
Academic Status:   M.Sc.
Email Address:      Email


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir