پروفایل اساتید: Ms Farzaneh Amanpour


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Ms Farzaneh Amanpour

Education:             M.Sc.
Speciality:     
Education University:   
Academic Status:   M.Sc.
Email Address:      farzaneh.amanpour@gmail.com


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir