پروفایل اساتید: Dr Hossein Bagheri


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr Hossein Bagheri

Education:             M.D.
Speciality:     
Education University:    Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      bagheri@shmu.ac.ir


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir