پروفایل اساتید: Mr Ali Abbasi


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Ali Abbasi

Education:             M.Sc.
Speciality:      Medical Surgical
Education University:    Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Academic Status:   M.Sc.
Email Address:      abbasi_msn@yahoo.com

نمایش مخفی
Hide
Academic Experiences

Country Year of study University Speciality Degree
Iran 2006 Ahvaz University of Medical Sciences Medical- Surgical Nursing M.Sc.
Iran 2003 Mazandaran University of Medical Sciences Nursing B.Sc.

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir