پروفایل اساتید: Dr. Sakineh Taherkhani


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr. Sakineh Taherkhani

Education:             M.D.
Speciality:      Reproductive Health
Education University:    Shahid Beheshti University of Medical Siences
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      sakinehtaherkhani@yahoo.com


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir