پروفایل اساتید: Ms Giti Atashsokhan


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Ms Giti Atashsokhan

Education:             M.Sc.
Speciality:      midwifery education
Education University:    isfehan
Academic Status:   M.Sc.
Email Address:      atashsokhan@shmu.ac.ir


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir