ارتباط بین توانایی عملکردی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و کیفیت زندگی


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Ali Abbasi

Back
ارتباط بین توانایی عملکردی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و کیفیت زندگی

Authors

Journal name:
Year: 1389
Volum: سال سیزدهم- شماره 1
Pages: 31-40Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir