کفایت همودیالیز در بیماران با نارسایی مزمن و غیر قابل برگشت کلیه در گرگان طی سال 1387


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Ali Abbasi

Back
کفایت همودیالیز در بیماران با نارسایی مزمن و غیر قابل برگشت کلیه در گرگان طی سال 1387

Authors

Journal name:
Year: 1389
Volum: دروه دوازدهم- شماره یک
Pages: 80- 84Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir