بررسي ميزان تأثير ورزش درماني بر دامنه حرکتي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Mohammad Reza Khatibi

Back
بررسي ميزان تأثير ورزش درماني بر دامنه حرکتي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد

Journal name:
Year: 1380
Volum: 5(20)
Pages: 12-16Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir