تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي خون بند ناف انسان به سلولهاي استئوبلاستي


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي خون بند ناف انسان به سلولهاي استئوبلاستي

Authors

Journal name:
Year: 1383
Volum: 8
Pages: 33

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir