تمايز سلولهاي بنيادي جنيني موش به سلولهاي خونساز


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
تمايز سلولهاي بنيادي جنيني موش به سلولهاي خونساز

Authors

Journal name:
Year: 1384
Volum: 10
Pages: 11-18

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir