تمايز سلولهاي بنيادي سوماتيك نامحدود به دست آمده از خون بند ناف به غضروف


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
تمايز سلولهاي بنيادي سوماتيك نامحدود به دست آمده از خون بند ناف به غضروف

Authors

Year: 1387
Volum: 23
Pages: 354

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir