تمايز سلول‏هاي خون بند ناف به سلول‏هاي پيش‏ساز اريتروئيدي در محيط نيمه جامد و در حضور اينترلوكين 3، اينترلوكين 6، فاكتور سلول بنيادي و اريتروپويتين


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
تمايز سلول‏هاي خون بند ناف به سلول‏هاي پيش‏ساز اريتروئيدي در محيط نيمه جامد و در حضور اينترلوكين 3، اينترلوكين 6، فاكتور سلول بنيادي و اريتروپويتين

Authors

Journal name:
Year: 1390
Volum: 30
Pages: 1-12

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir