بررسي تاثير بيان رونوشت وابسته به نهفتگي ويروس هرپس سيمپلكس تيپ 1 بر مسير TGF-β در سلول هاي نوروبلاستوماي انساني


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
بررسي تاثير بيان رونوشت وابسته به نهفتگي ويروس هرپس سيمپلكس تيپ 1 بر مسير TGF-β در سلول هاي نوروبلاستوماي انساني

Authors

Journal name:
Year: 1390
Volum: 32
Pages: 50

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir