فشار مراقبتي و عوامل مرتبط با آن در مراقبين بيماران تحت درمان با همودياليز بیمارستان 5 آذر گرگان


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Ali Abbasi

Back
فشار مراقبتي و عوامل مرتبط با آن در مراقبين بيماران تحت درمان با همودياليز بیمارستان 5 آذر گرگان

Authors

Journal name:
Year: 1390
Volum: دروه هشت- شماره یک
Pages: 26-33Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir