ارزيابي الگوي متيلاسيون در نواحي پروموتوري دو ژن P15 و P16 و وضعيت بيان اين فاكتورها در سلو ل هاي بنيادي CD34+ خون بند ناف


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
ارزيابي الگوي متيلاسيون در نواحي پروموتوري دو ژن P15 و P16 و وضعيت بيان اين فاكتورها در سلو ل هاي بنيادي CD34+ خون بند ناف

Authors

Journal name:
Year: 1392
Volum: 39
Pages: 31

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir