جداسازي و تعيين هويت سلول هاي بنيادي خونساز و مزانشيمي مشتق از بافت جفت انساني


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
جداسازي و تعيين هويت سلول هاي بنيادي خونساز و مزانشيمي مشتق از بافت جفت انساني

Authors

Journal name:
Year: 1393
Volum: 44
Pages: 93-102

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir