استفاده از آمنيون غني شده با سلول هاي بنيادي مزانشيمي چربي اتولوگ در پوشش زخم سوختگي درجه سه: مطالعه حيواني


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
استفاده از آمنيون غني شده با سلول هاي بنيادي مزانشيمي چربي اتولوگ در پوشش زخم سوختگي درجه سه: مطالعه حيواني

Authors

Journal name:
Year: 1393
Volum: 162
Pages: 367-387

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir