بيان ژنPPARγ در سلول هاي چربي تمايز يافته از سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انساني


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
بيان ژنPPARγ در سلول هاي چربي تمايز يافته از سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انساني

Authors

Journal name:
Year: 1393
Volum: 6
Pages: 553-563

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir