بررسي اثر آگونيست -آدرنرژيكي ايزوپروترنول بر بيان miR-886-3p و miR-23a در سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انسان


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
بررسي اثر آگونيست -آدرنرژيكي ايزوپروترنول بر بيان miR-886-3p و miR-23a در سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انسان

Authors

Journal name:
Year: 1393
Volum: 96
Pages: 34-45

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir